JPEG saitДирекция на природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите стартира проект № BG05SFOP001-2.019-0017 ”Специализирани обучения за администрацията на Дирекция на природен парк „Беласица”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общата стойност на проекта е 49 939.20 лв., от които 42 448.32 лв. европейско финансиране и 7 490.88 лв. национално съфинансиране.
Периодът на изпълнение е 12 месеца – от 29.05.2020 г. до 29.05.2021 г.
Проектът има за цел да допринесе за обучението на администрацията на ДПП „Беласица“ в теми, пряко свързани с нейната работа, както и да спомогне за постигане на мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация (ПКСРДА) и постигането на индикатори за изпълнение на ОПДУ „Обучени служители от администрацията“ с целева стойност 175 000 обучени служители към 2023 г.
Очакваният резултат от изпълнението на проекта е повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите на бенефициента, което ще допринесе за по-доброто управление, включително предоставяне на по-качетсвени услуги към гражданите и бизнеса на местно ниво.