Паркът

1.    Проект № DIR-5113326-7-101 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк «Беласица»”

Проектът включва изпълнение на конкретни дейности, свързани с устройството и управлението на Природен парк «Беласица»”, а именно:

I. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
1.1. Мерки за опазване на природно местообитание 9260 Гори от Castanea sativa
1.2. Взимане на проби от силно патогенни щамове рак по кестена в природно местообитание 9260 Гори от Castanea sativa
1.3. Борба с ерозията
II.  Посетителска инфраструктура
2.1. Отбелязване на границата на парка на терен
2.2. Освежаване на съществуващите маркировка и табла по туристическите и тематични маршрути
2.3. Преиздаване на коматексовите табла
2.4. Направа на нови информационни табла, табели, входни портали
2.5. Поставяне на означения за веломаршрут по Алеята на здравето
2.6. Дооборудване на посетителския център
2.7. Разработване на нови тематични пътеки
2.8. Разработване на веломаршрут от Петрич до Коларово
2.9. Направа на беседки, пейки и чешми в района на с.Яворница и с.Скрът
2.10.Почиствания на парка и участие на доброволци
2.11. Обособяване на помещение от сградата на ДПП „Беласица” в „Работилница за детски инициативи“
2.12. Изграждане на интегрирана комуникационна система за наблюдение и опазване на парка  
III. Интерпретация и образователни програми
3.1. Информационна кампания за опазване на флагови видове
3.2. Разработване на аудио гид за информационния център
3.3. Провеждане на информационна кампания във връзка с годишнините от създаването на парка и  популяризиране на защитената територия
3.4. Дейности с екоклуба и училищата в населените места в близост до парка
3.5. Оптимизиране и поддръжка на сайт
3.6. Изработване на филм за ПП Беласица
3.7. Разработване на интерпретационна програма за флората на ПП „Беласица“
3.8. Изготвяне на образователна книга „Пеперудите на ПП Беласица
IV.  Публичност
7.1. Провеждане на две Пресконференции
7.2. Отпечатване на брошура, дипляни, покани, папки, тефтери, направа на информационни стикери, направа на промоционални материали – химикали, чаши, фланелки, рекламни чанти за многократна употреба от дегрален или от плат, календари, шапки, флаш памет.
7.3. Платени публикации и излъчвания
7.4. Рекламно пано за проекта
Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е в процес на изпълнение.

2.    Проект № DIR – 593211 – 1 – 6: „Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица““

Проектът попада в рамките на Приоритетна ос 3 на ОПОС: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. Реализацията на тази приоритетна ос е насочена към опазване, възстановяване и подпомагане цялостното управление на видове и природни местообитания, попадащи в обхвата на националната екологична мрежа, изградена от защитени територии и защитени зони от НАТУРА 2000. Беласица е включена в списъка на националната екологична мрежа във връзка с Директивата на Европейския съюз за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 92/43/ЕЕС.
Главните цели на проекта са:
1. Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие на ПП “Беласица”
2. Постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на ресурсите на ПП “Беласица”
Второстепенните му цели са:
1. Опазване, възстановяване и поддържане на културно-историческото наследство
2. Постигане на социално-икономически ползи за конкретни целеви групи
3. Провеждане на научни изследвания, повишаване на екологичната култура, развитие на туризма и рекреационното ползване
4. Установяване на традиционни начини на земеползване
5. Усъвършенстване на политиката на управление на ДПП “Беласица”.
Планът за управление на Природен парк „Беласица“ включва мерки и дейности, гарантиращи подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура в района.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е в процес на изпълнение.

3.    № 8352 “En-Act – Екологични действия за насърчаване на алтернативни форми на туризъм”

Главната цел на проекта е да запази и рекламира богатите и разнообразни естествени ресурси на територията като средство за балансирано и икономическо развитие. Тази главна цел е разделена в няколко на брой под-цели, описани както следва:
– популяризирана на нови алтернативни форми на туризъм от екологичен интерес за да се осигурят нови механизми за повишаването на качеството на живот в региона;
– повишаване на трансграничното сътрудничество;
– намаляване на регионалните несъответствия;
– обмяна на опит между партньорите;
– създаване на мрежа от партньори с интереси в развитието на алтернативни форми на туризъм с респект към околната среда;
– създаване на нови бизнес възможности;
– популяризиране на устойчиво развитие и повишаване на качеството на живот в региона.
Проектът се финансира по програма „Европейско териториално сътрудничество”, Гърция – България 2007-2013 г.
Проектът е изпълнен.


4.    Проект: Беласица отвъд граници – трансгранично сътрудничество в Зеления пояс на Балканите: Природен парк „Беласица“ – Устойчиво регионално развитие с акцент върху екологичното образование и комуникация, както и устойчив туризъм.

Проектът цели повишаване на устойчивото развитие на територията, фокусирайки се върху екологични, социални и икономически аспекти. Неразделен елемент от проекта е повишаването на осведомеността за високата природна ценност на територията и нейния потенциал (напр. екотуризъм) на местно, национално и международно ниво. Проектните дейности се фокусират върху екологичното образование от една страна и върху развитието и популяризирането на  екотуристическите услуги от друга страна. Трансграничното сътрудничество е от голямо значение за постигане на общата цел и за допринасяне за съвместното дългосрочно опазване и популяризиране на уникалното разнообразие на трансграничната планина Беласица в България, Гърция и БЮР Македония.
Проектът се финансира от Немската Федерална Фондация за околна среда (ДБУ) и се изпълнява съвместно от ЕвроНатур (Германия), Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) – Клон Беласица (България), Дирекцията на Природен парк „Беласица“ към ИАГ (България), Управителният орган на Национален парк „Езеро Керкини“ (Гърция), и Екологично дружество „Планетум“ (БЮР Македония).
В процес на изпълнение.
Повече информация за проекта и извършените дейности може да се намери на: www.belasitsa.com

5.    Специализирани обучения за администрацията на Дирекция на природен парк „Беласица“