За паркът

Природен парк „Беласица” е най-новият природен парк в България. Той е обявен със заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на Министъра на околната среда и водите. Обявяването му е с цел:

  • Опазване на вековни гори, съставени основно от Обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и Обикновен кестен (Castanea sativa Mill.), както и естествени чинарови местообитания;
  • Опазване на защитени и ендемични растителни видове – Обикновен тис (Taxus baccata L.), Бодливолистен джел (Ilex aquifolium L.), Планински явор (Acer heldreichii Orph. ex Boiss.), Карстова люцерна (Medicago carstiensis Jacq. ssp. belassitzae Koz.), Албански крем (Lilium albanicum Grsb.);
  • Опазване на защитени и ендемични животински видове – Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi Bechstein), Черен кълвач (Dryocopos martius L.) и др.;
  • Уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината.

Природен парк “Беласица” се намира в най-югозападната част на България и обхваща северните склонове на планината Беласица. Територията на парка граничи на запад с Република Македония, а на юг – с Република Гърция.
Природен парк „Беласица” обхваща землищата на селата Габрене, Скрът, Ключ, Яворница, Камена, Самуилово, Коларово, Беласица (известни като Подгорие) и гр. Петрич заедно със землището на село Ръждак, всички разположени на територията на община Петрич, област Благоевград. Общата площ на парка е 117 324,318 дка.