Разработване на план за управление на природен парк „Беласица”

Проектът попада в рамките на Приоритетна ос 3 на ОПОС: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. Реализацията на тази приоритетна ос е насочена към опазване, възстановяване и подпомагане цялостното управление на видове и природни местообитания, попадащи в обхвата на националната екологична мрежа, изградена от защитени територии и защитени зони от НАТУРА 2000. Беласица е включена в списъка на националната екологична мрежа във връзка с Директивата на Европейския съюз за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 92/43/ЕЕС.
Главните цели на проекта са:

  1. Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие на ПП “Беласица”
  2. Постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на ресурсите на ПП “Беласица”

Второстепенните му цели са:

  1. Опазване, възстановяване и поддържане на културно-историческото наследство
  2. Постигане на социално-икономически ползи за конкретни целеви групи
  3. Провеждане на научни изследвания, повишаване на екологичната култура, развитие на туризма и рекреационното ползване
  4. Установяване на традиционни начини на земеползване
  5. Усъвършенстване на политиката на управление на ДПП “Беласица”.

Планът за управление на Природен парк „Беласица“ включва мерки и дейности, гарантиращи подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура в района.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е в процес на изпълнение.