Управление

Управлението на природен парк „Беласица” се осъществява от Дирекцията на природния парк, която е подчинена на Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните.
Като административна структура Дирекцията функционира от 01.09.2008 г.
Предметът й на дейност включва:

  • Изпълнение на Плана за управление, устройствените проекти и програми на територията на парка;
  • Поддържащи или възстановителни мероприятия за растителни и животински видове или техни хабитати;
  • Провеждане на образователни програми;
  • Разработване на информационни и популярни материали за парка;
  • Изграждане и поддържане на туристически маршрути и туристическа инфраструктура;
  • Извършване на дейности, свързани с опазване на културно–историческото наследство;
  • Мониторинг върху състоянието на приоритетни природни хабитати, растителни и животински съобщества, популации на защитени, редки и застрашени ендемични представители на флората и фауната;
  • Контролиране на устойчивото ползване на природните ресурси;
  • Поддържане на база данни.
 

Дирекцията на природен парк „Беласица” се състои от шест служители:

Директор
инж. Добриел Радев

Главен експерт „Биологично разнообразие, международна дейност и проекти”
София Костадинова-Илкова

Главен счетоводител
Соня Кирова

Старши експерт Образователни програми
Маргарита Георгиева

Младши експерт Туризъм
Костадин Николов

Ст. специалист – горски инспектор
Иван Точев