You are currently viewing Публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Беласица“

Публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Беласица“

  • Reading time:1 mins read

На 06.02.2024 г. в сградата на дирекция на Природен парк „Беласица“ се проведе публично обсъждане по изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Беласица“. Събитието беше организирано съвместно от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към ИАГ и РИОСВ-Благоевград, съгласно нормативните изисквания на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии.

На срещата присъстваха представители на РДГ Благоевград, РИОСВ-Благоевград,  Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“, ТП-ДГС Петрич, Еко-Иновации ООД, Българска Фондация Биоразнообразие, ТД „Калабак“ град Петрич, Исторически музей – Петрич, РСПБЗН- Петрич, кметове на населени места от район Подгорие и др.

Планът за управление на Природен парк „Беласица“ е приет през 2016 година с Решение № 120 /24.02.2016 г. на Министерски съвет.

По време на събитието дирекцията на парка представи отчет за изминалия седемгодишен период от 2016-2023 г. включително, относно изпълнението на дейности от Плана за управление. През ревизираният период са осъществени проекти  с цел изпълнение на заложените в Плана за управление идеални (дългосрочни) цели, които съответстват на целите на управление, изисквани за тази категория защитена територия съгласно Закона за защитените територии. Идеалните цели не се променят във времето и постигането им също не e ограничено от времеви рамки. Планът за управление на Природен парк „Беласица“ включва мерки и дейности, гарантиращи опазването и поддържането на биологичното и ландшафтното разнообразие и постигане на баланс между опазване и устойчиво ползване на ресурсите на защитената територия.