Реки

                Речната мрежа на българска част на планината Беласица се формира от около 15 броя по-значителни, водни течения и значителен брой по-малки, които представляват десни притоци на р. Струмешница. Те започват началото си от билните части на планината, като долините им се спускат на север. Във високите части на планината те са дълбоко всечени, а в ниските са образували наносни конуси. (Карта)

Река Луда Мара (или Петричка река) води началото си от извор в подножието на връх Конгур, на височина над 1700 м.н.в. В началото си реката протича през стръмния северен склон на вр. Конгур, като по пътя си събира малки леви и десни притоци. Това е основната река, която минава през град Петрич. Името си реката носи от буйните води, които се образуват при топенето на снеговете от Беласица и обилните дъждове.

Лешничка река извира на височина около 950 м.н.в. Тече в близост до х.Беласица – по поречието на реката се намира едноименния Лешнишки водопад. Реката протича изцяло в северна посока и образува дълбока долина.

Иваник /Иванишка/ река извира от подножието на връх Пунктова скала, на височина около 1800 м.н.в. Отводнява западните склонове на Дебели рид и източните склонове на Радомирски рид (Калабашки рид). Тече на север, близо до село Беласица и се влива в р.Струмешница.

Елешнишка река извира на височина близо 1800 м.н.в. от подножието на вр. Дебело бърдо. Реката протича на границата между селата Беласица и Коларово.

Река Дебрало извира на височина 1300 м.н.в., протича в северна посока и навлиза в с. Коларово в неговия източен край.

Река Леврен извира на височина около 1600 м.н.в. Събира водите си от множество поточета, извиращи от северозападното подножие на вр. Радомир (2029 м). Под 1000 м.н.в. реката няма притоци, протича в северна посока и навлиза в село Коларово в неговата западна част.

Река Камешница събира водите си от множество притоци, най-високите от които извират на височина 1600 м.н.в. Реката тече източно край село Камена. Камешница е един от десните притоци на река Струмешница, която огражда от север землището на селото. По поречието на реката се намира едноименния Камешнишки водопад.

Яворнишка река води началото си от главното планинско било, североизточно от вр. Амбаро, в източната част на местността Старата бука. Извира на височина около 1400 м.н.в. Тече на север, покрай с. Яворница и се влива в р. Струмешница. Няма притоци. По поречието на реката се намира едноименния Яворнишки водопад.

Ключка река е известна още и с името Липница. Извира североизточно от вр. Лозен, тече на север, преминава през с. Ключ и се влива в р.Струмешница. При устието си образува наносен конус. По поречието й се намира Мангърски водопад.

Река Ремешница води началото си от главното планинско било, под връх Лозен. Десните й притоци извират от западната част на местността Старата бука. Реката тече на север и се влива в р.Струмешница. Реката преминава през с. Скрът.

Река Доло извира на височина 1340 м.н.в. Реката протича през местността Манга река. Тече на север и навлиза в землището на с. Ключ. Протича между землищата на селата Ключ и Скрът и след тях се влива в р. Ремешница, чрез чието течение достига до р. Струмешница.

Река Свигьовица минава през западния край на с. Скрът. По поречието й се намира водопадът Дъбицата. Реката преминава през местността Белите скали.

Река Габренско Дере събира водите си от няколко притока в западната част на Беласица, най-високият от които е на височина 1690 м.н.в. Десните притоци извират от местността Кочините. Реката протича в посока север – северозапад, като западно от с. Габрене излиза от границите на България и навлиза в македонска територия.