You are currently viewing 14 години от създаването на Природен парк „Беласица“

14 години от създаването на Природен парк „Беласица“

  • Reading time:1 mins read

На 28.12.2021 г. се навършват 14 години от създаването на Природен парк „Беласица“. Той е обявен със заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на Министъра на околната среда и водите с цел опазване на вековни кестенови и букови гори, защитени и ендемични растителни и животински видове, както и уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината. Планина Беласица на изток граничи с Рупелското дефиле, а на запад с Валандовския проход, като дължината й е 63 km., а средната ширина 7-9 км. На територията на България са разположени около 20% от нейната площ. Най-високата точка на парка е връх Радомир 2029 м. От населените места разположени в подножието на планина Беласица започват много туристически маршрути, които водят до интересни местности и красиви водопади.
Парковата територия до обявяването на защитена територия е горски и селскостопански фонд, като режимите и функциите й са определяни на база на Закона за горите и Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи. Управлението на Природен парк „Беласица“ се осъществява от Дирекцията на Природния парк, която е подчинена на Изпълнителна агенция по горите.