You are currently viewing 15 години от обявяването на Природен парк „Беласица”

15 години от обявяването на Природен парк „Беласица”

  • Reading time:1 mins read

Точно преди 15 години на 28.12.2007 г. със заповед № РД-925 на Министъра на околната среда и водите е обявен Природен парк „Беласица”. Обявяването на защитената територия е с цел опазване на:
• вековни гори, съставени основно от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и обикновен кестен (Castanea sativa Mill.), както и естествени чинарови местообитания;
• защитени и ендемични растителни видове, като обикновен тис (Taxus baccata L.), бодливолистен джел (Ilex aquifolium L.), планински явор (Acer heldreichii Orph. ex Boiss.), карстова люцерна (Medicago carstiensis Jacq. ssp. belassitzae Koz.), албански крем (Lilium albanicum Grsb.);
• защитени и ендемични животински видове, като белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi Bechstein), черен кълвач (Dryocopos martius L. ) и др.;
• Уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината.
Природен парк „Беласица” обхваща землищата на селата Габрене, Скрът, Ключ, Яворница, Камена, Самуилово, Коларово, Беласица (известни като Подгорие) и гр.Петрич, всички разположени на територията на Община Петрич, област Благоевград. Общата площ на парка е 117 324,318 дка. Управлението на парка се осъществява от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите.
Планината Беласица е разположена в най-югозападната част на България, между Рупелския пролом на изток до Костуринската седловина (Република Северна Македония) на запад, като дължината й е около 60 km. На територията на България са разположени около 30% от нейната площ.
В пределите на Природен парк „Беласица” се намира резерват „Конгура”, който съществува от 1988 г. Той е обявен със заповед №671 на Комитета за опазване на природната среда от 15.06.1988 г. Целта е да се опазят естествени горски екосистеми от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) и обикновен бук (Fagus sylvatica L.). Резерватът заема площ от 1312,0 ha.
В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел.
Защитената местност „Бабите” също се намира в пределите на Природен парк „Беласица”. Тя е бившата буферна зона на резерват „Конгура” и е обявена с цел предотвратяване на негативно човешко въздействие в близост до строгата резерватна територия. Има площ 285.00 хектара и е обявена със Заповед No.РД-421 от 18.06.2007. В защитената местност се забранява строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа,геоложки проучвания и разкриване на кариери, голи сечи и залесяване с неприсъщи за района дървесни видове, ловуване, освен регулиране числеността на дивите свине, паша на домашни животни, използване на химически средства за растителна защита. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение, събиране на плодове от кестеновите насаждения, поддържане на съществуващите пътища.
В подножието на планината, в непосредствена близост до землището на с.Коларово, е разположена защитена местност „Топилище“. Тя е обявена със Заповед №328 от 08.05.1992 г. с цел опазване на находище на папрат величествена осмунда (Osmunda regalis L.). На територията на ЗМ “Топилище” се забранява: строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността; внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове; извеждане на голи сечи и реконструкции; бране на цветя за букети и събиране на билки; паша на домашни животни целогодишно; пресушаване на блатото Мухалница и нарушаване на водния режим.
Допълнителни доказателства за ценността на планината са например посочването на високопланинската безлесна зона на Беласица като пример за район, съдържащ уникални и представителни съобщества и екосистеми (Национална стратегия за опазване на биологичната разнообразие, 1994). Беласица е обявена за CORINE място и е включена в предложението за създаването на Европейската екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България. Беласица също така е част от инициативата Зелен пояс.