Беласица отвъд граници

Проектът цели повишаване на устойчивото развитие на територията, фокусирайки се върху екологични, социални и икономически аспекти. Неразделен елемент от проекта е повишаването на осведомеността за високата природна ценност на територията и нейния потенциал (напр. екотуризъм) на местно, национално и международно ниво. Проектните дейности се фокусират върху екологичното образование от една страна и върху развитието и популяризирането на  екотуристическите услуги от друга страна. Трансграничното сътрудничество е от голямо значение за постигане на общата цел и за допринасяне за съвместното дългосрочно опазване и популяризиране на уникалното разнообразие на трансграничната планина Беласица в България, Гърция и БЮР Македония.
Проектът се финансира от Немската Федерална Фондация за околна среда (ДБУ) и се изпълнява съвместно от ЕвроНатур (Германия), Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) – Клон Беласица (България), Дирекцията на Природен парк „Беласица“ към ИАГ (България), Управителният орган на Национален парк „Езеро Керкини“ (Гърция), и Екологично дружество „Планетум“ (БЮР Македония).
Проектът е в процес на изпълнение.
Повече информация за проекта и извършените дейности може да се намери на: www.belasitsa.com