Ен-акт - Екологични действия за насърчаване на алтернативни форми на туризъм

Главната цел на проекта е да запази и рекламира богатите и разнообразни естествени ресурси на територията като средство за балансирано и икономическо развитие. Тази главна цел е разделена в няколко на брой под-цели, описани както следва:

  • популяризирана на нови алтернативни форми на туризъм от екологичен интерес за да се осигурят нови механизми за повишаването на качеството на живот в региона;
  • повишаване на трансграничното сътрудничество;
  • намаляване на регионалните несъответствия;
  • обмяна на опит между партньорите;
  • създаване на мрежа от партньори с интереси в развитието на алтернативни форми на туризъм с респект към околната среда;
  • създаване на нови бизнес възможности;
  • популяризиране на устойчиво развитие и повишаване на качеството на живот в региона.

Проектът се финансира по програма „Европейско териториално сътрудничество”, Гърция – България 2007-2013 г.
Проектът е изпълнен.
Повече информация за проекта и извършените дейности може да се намери на:
www. enactproject.eu